Festival Team

Festival Director - Vaibhav Chauhan
Festival Outreach Head - Ela Gupta
Festival Program Curators - Moby Sara Zachariah, Priya Poddar, Sindhuri Aparna, Soniya Kanchan
Festival Team - Anjali Kumar, Deepak Dhawan, Ivjot Oberoi, Shibani Das
Festival Design Team – Bhavya Kumar, Aastha Nachrani
Festival Social Media Manager – Soniya Kanchan
Festival Website Team – Dharmendra Sharma
Festival Finance Team - Ram Krishna Banerjee, Deepak Kumar